Skip to main content

Vragen en antwoorden

Waar kan ik informatie vinden over referentiewaarden en proeftuinen?
Op de website van het netwerk (link invoegen) is informatie te vinden. Daarnaast is er voor de instellingen die meedoen aan de proeftuinen ook een besloten teamsomgeving aangemaakt.  Wil je deelnemen aan het teamskanaal, neem dan contact op met info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl.

Per proeftuin is een bedrag van €15.000 beschikbaar. Wat valt daaronder?
Per proeftuin is een bedrag van €15.000,- beschikbaar voor de instelling. De inzet van de begeleiders en eventuele andere posten worden hiermee vergoed. Per proeftuin wordt aan de voorkant een ureninschatting gemaakt die gedeeld wordt met de instelling. De intake wordt niet meegeteld, de kosten hiervan worden gedragen door het Kwaliteitsnetwerk. Ook voor de panels, die de beoordeling uitvoeren, is  een aanvullend bedrag (€7200) gereserveerd door het netwerk.
Mocht het bedrag voor de proeftuin of het panel worden overschreden komen deze kosten voor rekening van de instelling. Dit wordt vooraf vastgelegd.

Is er een menukaart voor de inrichting van een proeftuin?
Er is een menukaart, waarin de verschillende elementen die beschikbaar zijn voor proeftuinen, en de bijbehorende tijdsinvestering worden omschreven. De menukaart is de basis om het plan van aanpak van de proeftuin financieel te laden. De begeleider houdt de voortgang van het plan van aanpak bij. Als er tijdens de proeftuin zaken bijkomen of afgaan heeft dat ook financiële gevolgen.  Na ieder intakegesprek wordt er een kosteninschatting gemaakt, die wordt gedeeld met de externe begeleider en de instelling. Mocht gedurende de proeftuin blijken dat er meer inzet gewenst is, wordt dit in tri-partiet overleg (externe begeleider, instelling en Esther Klaster als vooruitgeschoven post van het projectteam Kwaliteitsnetwerk) besproken. Gevraagde inzet die boven de grens van €15.000,- komt, is voor rekening van de instelling.

Wie begeleidt de proeftuinen?
Vanuit het netwerk is een pool van externe begeleiders opgezet. Per proeftuin is een vaste externe begeleider betrokken. Daarnaast wordt er vanuit de instelling ook een interne begeleider aangesteld. Eerdere ervaring leert dat het formeren van een interne coalitie zeer waardevol is voor een succesvolle uitvoering van een proeftuin.

Ik wil meedoen aan een proeftuin. Hoe meld ik onze instelling aan?
Aanmelden kan via een bericht aan info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl. Daarna volgt een startgesprek om de proeftuin naar wens in te richten. We streven naar deelname van 30 instellingen in de proeftuinfase.

Hoe ziet een panel samenstelling eruit wanneer een panel review onderdeel is van de proeftuin?
Er zijn maximaal 5 panelleden die aan duidelijke criteria moeten voldoen, waaronder objectiviteit en expertise. Het gaat om een onafhankelijke voorzitter en secretaris, een inhoudsdeskundige op domein onderwijs, een alumnus en een vertegenwoordiger vanuit de arbeidsmarkt. De instelling kan indien gewenst suggesties voor de laatste twee aandragen. Er wordt een pool van panelleden aangelegd. Deze worden ook getraind. De panels zijn er voor de ontwikkelingsgerichte beoordeling. Niet te verwarren met Peer Reviews, kwaliteitstafels of dialoogteams van de instellingsdialoog.

Wanneer de instellingsdialoog geïntegreerd wordt in een proeftuin hoe dan om te gaan met de financiën instellingsdialoog versus proeftuin.
Het uitgangspunt is dat de instellingsdialoog als een van de instrumenten gebruikt kan worden voor de proeftuinen. Die keuze is aan de instelling. Dat betekent in financiële zin dat de instellingsdialoog wordt uitgevoerd zoals afgesproken en wordt betaald volgens de afspraken die gemaakt zijn met het netwerk. De financiering van de instellingsdialoog valt daarmee buiten het budget van de €15.000 die beschikbaar is voor een proeftuin.

Wat is de belasting van de onderwijsinstellingen door het monitoren voor onderzoek naar proeftuinen?
De belasting is beperkt. Er zijn 2 onderzoekslijnen:
Monitoring:  Tijdens de proeftuinfase wordt data verzameld van de afzonderlijke proeftuinen. Met de bevindingen daarvan kan zo mogelijk het RW-model en de werkwijze worden aangepast en aangescherpt.
Legitimering: Daarnaast vindt er door een hoogleraar onderzoek plaats. Zij tracht vanuit objectiviteit en deskundigheid de volgende vraag te beantwoorden: Onder welke condities werkt het RW-model?

Kan een instellingsdialoog en een proeftuinen samensmelten en wat is dan leidend?
Zoals eerder aangegeven kan de instelling de bevindingen van de instellingsdialoog gebruiken als een belangrijke bouwsteen voor de zelfevaluatie. Van samensmelten is geen sprake (dus uitsluitend een instellingsdialoog uitvoeren maakt nog geen proeftuin). De instellingsdialoog kan wel één van de instrumenten in een proeftuin zijn, naast bijvoorbeeld peer reviews.