Skip to main content

Het kwaliteitsnetwerk mbo komt samen in coalities

Het netwerk van betrokken deelnemers die rondom een onderwerp kennis verzamelen, delen, experimenteren, netwerken en samenwerken, noemen we een coalitie. Een coalitie kan bestaan uit bestuurders, management, docenten, kwaliteits- of andere stafmedewerkers, en studenten. Je kan actief deelnemen aan een coalitie of op afstand een coalitie volgen en bijvoorbeeld als tegenlezer of kritische vriend fungeren. Daarnaast is er netwerk van ambassadeurs uit aangesloten instellingen die als verbinder en verkenner optreedt voor het netwerk en de eigen instelling.

Wat zijn coalities?

Coalities zijn dé plek voor samenwerken en kennisdeling voor de versterking van de kwaliteitscultuur van aangesloten instellingen en het stimuleren van het lerend vermogen.

Coalities zijn een hefboom om samen te werken aan gemeenschappelijke urgente thema’s. De deelnemers, afkomstig uit mbo-onderwijsinstellingen in Nederland, hebben een gezamenlijke context en gedeeld belang: werken vanuit de gedachte van ‘Waarderen en leren’. Een coalitie werkt gezamenlijk aan een vooraf vastgesteld thema waarbij het leren van elkaar centraal staat, de coalitie tijdelijk van aard is en wisselt van samenstelling. Bij aanvang zet de coalitie kort uiteen wat het doel is, welke opbrengst men verwacht en wat men nodig denkt te hebben. Hierdoor kan het bureau en bestuur van het netwerk de coalitie op juiste wijze ondersteunen, van advies dienen en gefundeerd een afweging maken welke coalities in meer of mindere mate ondersteunt worden.

Wat doe je binnen een coalitie?

De activiteiten binnen een coalitie variëren van samen werken aan de totstandkoming van een handreiking, het ontwikkelen van een toolbox, het organiseren van een professionele leeromgeving, expertmeetings tot een werkexperiment waarbinnen deelnemers van verschillende onderwijsinstellingen van elkaar kunnen leren: van elkaars kennis, fouten en best practices. Opbrengsten van de coalities vind je op wegwijsinkwaliteit. Het geleerde delen we met elkaar en in het onderwijs: in de manier van werken binnen de eigen organisatie of in het daadwerkelijke onderwijsaanbod.

Waarom meedoen aan een coalitie?

 • Breid je je persoonlijke en professionele netwerk uit
 • Draag je bij aan versterking van de kwaliteitscultuur en lerend vermogen in het mbo
 • Leer je door ervaringen met elkaar uit te wisselen
 • Weet je elkaar beter te vinden
 • Doe je kennis op rondom actuele, urgente onderwerpen
 • Kom je te weten hoe je zaken concreet kunt aanpakken
 • Kun je veilig experimenteren
 • Vergroot je jouw impact binnen en buiten jouw organisatie

Overzicht van de huidige coalities:

 • Coalitie Data
 • Coalitie Flexibilisering
 • Coalitie Teams aan Zet

Wie en wat is een ambassadeur?

Een verkenner, iemand die kennis kan ophalen binnen en buiten de eigen instelling, op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen en weet wat er binnen het netwerk speelt.

Een verbinder, een bruggenbouwer die ervoor zorgt dat de ontwikkelingen in het netwerk worden verspreid naar de juiste plekken in de eigen instelling en die goed op de hoogte is van vragen en behoeften binnen de eigen instelling.

In nauw contact met de bestuurder, die hem steunt, zorgt dat het netwerkpositie krijgt en dat kennis en innovatie ook kunnen landen in staande procedures en beleid.

Doe mee!

Wil je deel uitmaken van een coalitie of ambassadeur worden van het kwaliteitsnetwerk? Of heb je een idee over een bestaande of nieuwe coalitie?