Skip to main content

Peer review

Ook voert het Kwaliteitsnetwerk mbo peer reviews uit. Het onderzoek heeft een inventariserend karakter; het leidt niet tot een formele beoordeling. De voornaamste doelstelling is kennisdeling tussen de onderwijsteams van de deelnemende instellingen. De instellingen worden uitgedaagd om nog beter te presteren door te leren van elkaar op basis van een reële benchmark.

De peer-review wordt bij de deelnemende instellingen identiek uitgevoerd in een periode van één tot maximaal drie maanden. Er kan op deze wijze ten opzichte van de verschillende thema’s een onderlinge vergelijking worden gemaakt. Het onderzoeksteam bestaat uit een externe procesbegeleider en vakinhoudelijke experts van de deelnemende instellingen (eventueel ook van andere instellingen dan de peers). De peer-review beslaat een hele dag.
De specifieke thema’s zijn in een startbijeenkomst gezamenlijk bepaald.

Na afloop van de peer-review ontvangt de bezochte instelling een verslag. De ’good practices’ die aan het licht komen tijdens de peer-review worden in de rapportage benoemd. Ook de mogelijke risico’s (groot of klein) worden als aandachtspunten opgenomen. Er kan worden afgesloten met een miniconferentie waarvoor alle gesprekspartners van de verschillende instellingen worden uitgenodigd.

De documenten, stappen en hulpkaarten zijn hier te vinden.