Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Werkgroep ‘Kennisbevordering & professionalisering’

De werkgroep ’Kennisbevordering & professionalisering’ stimuleert en draagt zorg voor kennisdeling, scholing, training, certificering, diverse bestuurs- en themabijeenkomsten en de conferentie van het Kwaliteitsnetwerk. Rode draad bij de inzet van de werkgroep is het versterken van de kwaliteitscultuur in het mbo en bij mbo-instellingen. De jaarlijkse conferentie is het meest concreet zichtbare resultaat van de inspanningen van de werkgroep. Op de achtergrond is de werkgroep ook bezig met themabijeenkomsten, bestuurstafels, scholing auditoren en andere scholingsvragen.

De werkgroep heeft zich tot op heden beziggehouden met:

 • Het organiseren van de jaarlijkse conferentie van het Kwaliteitsnetwerk in de eerste week van oktober;

 • Peer review: In beeld brengen varianten van peer review (docenten, teams/opleidingen, instellingen/bestuurders, auditcommissies onderling);

 • (Mede) organiseren van bestuurstafels en themabijeenkomsten en afstemmen van agenda en programma (in afstemming met andere partners). 

Activiteiten die worden opgepakt zijn:

 • Het organiseren van de jaarlijkse conferentie van het Kwaliteitsnetwerk in de eerste week van oktober;

 • Samen met de andere werkgroepen organiseren en uitvoeren van themadag voor instellingen waar binnen afzienbare tijd een audit volgens dialoogmodel plaatsvindt;

 • Drie keer per jaar organiseren van twee bestuurstafels per thema. Opbrengstbeschrijving maken;

 • Het vormgeven van het leernetwerk;

 • Voorbereiden themadagen, samen met MBO Raad;

 • Scholingsvraag en -aanbod: Inventariseren scholingsbehoefte Kwaliteitsnetwerk en dit koppelen aan het huidige 'aanbod'; 

 • Afstemming MBO Academie inzake scholing basisauditoren;

 • Meewerken aan het NRO onderzoek rond het Dialoogmodel (ntb).