Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Peer review

Ook voert het Kwaliteitsnetwerk mbo peer reviews uit. Het onderzoek heeft een inventariserend karakter; het leidt niet tot een formele beoordeling. De voornaamste doelstelling is kennisdeling tussen de onderwijsteams van de deelnemende instellingen. De instellingen worden uitgedaagd om nog beter te presteren door te leren van elkaar op basis van een reële benchmark.

Opzet peer-review

De peer-review wordt bij de deelnemende instellingen identiek uitgevoerd in een periode van één tot maximaal drie maanden. Er kan op deze wijze ten opzichte van de verschillende thema’s een onderlinge vergelijking worden gemaakt. Het onderzoeksteam bestaat uit een externe procesbegeleider, externe secretaris en twee vakinhoudelijk experts van de deelnemende instellingen (eventueel ook van andere instellingen dan de peers). De opleiding die centraal staat tijdens deze peer-review zal op korte termijn vastgesteld worden. 
De peer-review beslaat een hele dag. Gedurende deze dag zal het onderzoeksteam spreken met het management, docenten en studenten. Tevens worden lessen bezocht en documenten bestudeerd.
De focus van de peer-review ligt op de primaire processen van de opleiding. De specifieke thema’s zijn in een startbijeenkomst gezamenlijk bepaald. Het waarderingskader dat gebruikt wordt tijdens de pilot is een afgeleide van het concept waarderingskader 2017 (versie oktober 2016) van de Inspectie van het Onderwijs.

Na afloop van de peer-review ontvangt de bezochte instelling c.q. het bezochte onderwijsteam een verslag. De ’good practices’ die aan het licht komen tijdens de peer-review worden in de rapportage benoemd. Ook de mogelijke risico’s (groot of klein) worden als aandachtspunten opgenomen. De pilot kan worden afgesloten met een miniconferentie waarvoor alle gesprekspartners van de verschillende instellingen zijn uitgenodigd.

(Verslagen over de reeds uitgevoerde peer reviews kunt u terugvinden op de pagina documenten / audits / peer review)