Skip to main content

Sectorale kwaliteitstafel Referentiewaarden

Sectorale kwaliteitstafel Referentiewaarden 6 juni 2024

Als sector werken we toe naar een toekomstigbestendige kwaliteitszorg en -borgingsystematiek. Deze sector eigen systematiek stimuleert onderwijsteams de kwaliteit vanuit de eigen professionaliteit handen en voeten te geven in de dagelijkse praktijk.

Met het versterken van de kwaliteit in het primaire proces bevorderen we niet alleen de kwaliteit van de opleidingen in het hier en nu maar kunnen we met elkaar ook beter inspelen op de toenemende dynamiek van het (regionale) werkveld en samenleving. Toepassing van het model biedt zicht op de stand en ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Ook biedt het handvatten voor verbetering en versterking van de onderwijskwaliteit voor onderwijsteams en de instelling.

In opdracht van de MBO Raad heeft het Kwaliteitsnetwerk mbo samen met de mbo- instellingen en in afstemming met de stakeholders het referentiewaarden gedachtegoed ontwikkeld. Dit gedachtegoed is vertaald naar een model en bijhorende werkwijze. In 2022 is met elkaar groen licht gegeven om het concept model in proeftuinen in twee schooljaren uit te proberen. In juni 2024 ronden we de proeftuinperiode af.

Tijdens deze sectorale kwaliteitstafel reflecteren we met  vertegenwoordigers van alle relevante perspectieven aan tafel (’the whole system in the room’) op het gedachtegoed dat in het referentiewaardenmodel is gevat. Dit in het licht van de ervaringen die met het toepassen van het model zijn opgedaan in de proeftuinen. Dit doen we in de vorm van een sector kwaliteitstafel.

De opbrengsten benutten we om het model te verrijken waar nodig en inzichten voor verdere routing en positionering op te halen. Na de zomer wordt het model met een vervolgroute opgeleverd aan de opdrachtgever, de MBO Raad. Het model en de vervolgroute zal in de ALV van november 2024 worden voorgelegd met de vraag of we het kunnen omarmen.