Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

28 augustus 2019

Leergang Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers

In november a.s. start de leergang "Lerend veranderen - werken aan kwaliteit in het mbo" voor directeuren en opleidingsmanagers. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt directeuren en opleidingsmanagers en andere betrokkenen in ROC’s om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties, maar ook om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken.

Voor wie is Lerend veranderen in het MBO?

Dit programma is bestemd voor directeuren en opleidingsmanagers die werkzaam zijn in het mbo en een rol (willen) vervullen bij innovatie en kwaliteitsverbetering binnen de organisatie.

Wat levert Lerend veranderen u op?

 • Inzicht in werkbare (evidence based) theorieën op organisatie- en veranderkundig gebied.
 • Werken en waarnemen vanuit een onderzoekende en systemische bril. Met systemisch bedoelen we het samenspel tussen op elkaar inwerkende factoren, thema’s en spelers zien, het krachtenveld dat daardoor ontstaat en de ruimte om daar in te veranderen zowel op systeem- proces- als op individueel niveau.
 • Inzicht en vaardigheid in het verbinden van strategie en ambities met ontwikkel- en verandervraagstukken en vice versa.
 • Interventie repertoire om het proces te realiseren van veranderopgave naar (verbeter)acties en betrokkenheid van andere interne stakeholders (opleidingsmanagers, stafafdelingen, onderwijzende professionals, etc.)
 • Een stap in de richting van een voldragen lerend systeem binnen de eigen organisatie (onderdelen).
 • Een concrete ontwikkelagenda en acties t.b.v. kwaliteitsverbetering en veranderopgaven binnen de eigen organisatie.
 • Gedeelde taal en kennis binnen de eigen organisatie ten aanzien het realiseren van kwaliteitsverbetering en verandering.
 • Een blijvend lerend netwerk m.b.t. leiderschapsrol bij kwaliteitsverbetering en verandering.
 • Aantoonbare verbetering van het (duurzaam) verander– en lerend vermogen in de eigen organisatie.

Studieprogramma, studiedata en aanvullende informatie 

Voor het studieprogramma, studiedata en aanvullende informatie overde leergang Lerend veranderen voor bestuurders verwijzen wij u naar bijgaande brochure.

Kostenspecificatie Lerend veranderen 

De kosten voor de leergang Lerend veranderen bedragen € 3.650,- per deelnemer op basis van 16 deelnemers per leergang. Hierbij vermelden wij dat:

 • De ontwikkelkosten voor het leergangtraject zijn reeds uit de kosten per deelnemer gehaald en worden gedragen door het Kwaliteitsnetwerk mbo.
 • Het Kwaliteitsnetwerk mbo streeft naar een vergoeding van 50% van de kosten per deelnemer. Afhankelijk van het uiteindelijke aantal deelnemers stelt het bestuur het exacte percentage vast.
 • Bij minder deelnemers gaat de kostprijs per deelnemer naar rato omhoog.  

Informatie / aanmelden

Voor nadere informatie over de leergang  of uw aanmelding kunt u een email bericht richten aan info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl. Het totale programma en uitvoeringsdata treft u in de brochure die hieronder te raadplegen is.