Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

11 oktober 2020

Bestuurstafel special: ‘Aan het roer voor de kwaliteitsborging van morgen’

Wegens de grote belangstelling voor de eerder georganiseerde bestuurstafel over dit thema, hebben wij een volgende op de rol staan. In deze bestuurstafel gaan we met elkaar in gesprek over wat u als bestuurder ziet als uw opdracht. Zijn kenmerken van kwaliteit te duiden en wat willen we zien in de praktijk? Wanneer heeft u als bestuurder vertrouwen in de kwaliteit die door onderwijsteams geboden wordt? Wilt u meepraten? Er zijn nog enkele plekken vrij.

De uitdaging voor mbo-instellingen,- en de onderwijsteams daarbinnen,- is om dynamiek actueel onderwijs van hoge kwaliteit te aan te bieden. Dit vraagt een meer nadrukkelijk eigenaarschap van mbo-instellingen over het onderwijs en over de onderwijskwaliteit.

Dit beeld vormde de rode draad in een ronde langs mbo instellingen die de Mbo Raad samen met het Kwaliteitsnetwerk mbo heeft gemaakt. Deze rode draad zien we ook terug in het rapport ‘Kwaliteit in Kleur’ en wordt ook herkend bij de onderwijsinspectie en OCW. Kortom, er is een collectief beeld dat het mbo zich moet (leren) verhouden tot ingrijpende sociaaleconomische veranderingen, waarvan de snelheid en de richting onduidelijk zijn. COVID19 heeft dit beeld nog eens versterkt.

De ronde is gemaakt om als sector tot een voorstel voor toekomstbestendige kwaliteitsborging te komen. De minister heeft de sector hiertoe immers uitgenodigd. Het voorstel van de sector biedt OCW de ruimte om (toezicht)kaders hierop af te stemmen. Het Kwaliteitsnetwerk mbo heeft daarom het initiatief genomen om te komen tot een set van referentiewaarden voor kwaliteit. Als we als mbo vinden dat we vanuit eigenaarschap over de kwaliteit gaan, is het goed om met elkaar te duiden wat we onder kwaliteit verstaan. Graag nodigt het Kwaliteitsnetwerk mbo bestuurders van mbo instellingen uit om deel te nemen aan een van deze bestuurstafel. Doel is om (uiteindelijk) met elkaar tot een set referentiewaarden voor kwaliteit te komen als fundament voor de verdere uitwerking van een toekomstbestendige kwaliteitsborging.

Aanmelden

Dinsdag 10 november 2020

10:30 – 12:00 uur

Online via Teams

Aanmelden via link

De opbrengsten van deze bestuurstafels vormen input voor de dialoog om te komen tot referentiewaarden voor kwaliteit. De coalitie “Referentiewaarden voor kwaliteit” brengt de opbrengsten bij elkaar en werkt toe naar een eerste concept set van referentiewaarden begin 2021. Gedachte is dat met de set vervolgens ‘geoefend’ kan worden om tot verder ontwikkeling te komen. Het perspectief is dat deze set een bouwsteen wordt van een nieuwe wijze en inrichting van kwaliteitsborging. Dit kan van betekenis worden voor de inrichting van het onderzoekkader van de inspectie vanaf 2025.

Ter voorbereiding van de bestuurstafel ontvangt men nadere achtergrondinformatie over het thema ter ondersteuning van het gesprek.