Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Leergang voor directie/opleidingsmanagent “Lerend veranderen – werken aan kwaliteit in het MBO”

Met het Kwaliteitsnetwerk investeert het MBO nadrukkelijk in (een systeem rond) kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Die aandacht voor kwaliteit en innovatie in de sector hangt samen met de grote dynamiek en de onderling verbonden uitdagingen in de sector. Zowel op het vlak van onderwijs als in maatschappelijke rol is het MBO uiterst zichtbaar en is er voortdurend interactie tussen ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Het samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend veranderen ondersteunt bestuurders en managers in MBO-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken. Het programma is specifiek bestemd voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO.

Opgave – verandervermogen als basis voor kwaliteitsverbetering

Vergroten van het verandervermogen met het oog op kwaliteitsverbetering vraagt aandacht voor mensen, systemen en de inrichting van de organisatie in onderlinge samenhang. Directeuren en opleidingsmanagers in het MBO leveren met hun verbindende rol bij strategie en realisatie een belangrijke bijdrage aan een organisatie waarin kwaliteitsverbetering duurzaam is verankerd. Dit programma biedt de basis om deze rol te versterken en ondersteunt tegelijkertijd concrete acties rond (onderwijs)kwaliteit die plaatsvinden in de eigen organisatie. Het programma wordt aangeboden via open inschrijving maar kan ook incompany voor één of meer MBO-instellingen worden verzorgd.

Het programma – in samenhang werken aan ontwikkeling van persoon, organisatie en opgaven

In dit programma benaderen wij de uitdaging van lerend veranderen en kwaliteitsverbetering vanuit drie invalshoeken die voortdurend in samenhang aan de orde komen.

Het programma bestaat uit een introductiebijeenkomst met (groeps) intake, drie ontwikkelworkshops, drie (breder toegankelijke) masterclasses, sessies op basis van (inter)collegiale consulatie/ reviews en een slotbijeenkomst. Het programma is gericht op de eigen rol en effectiviteit van de deelnemer maar kan tegelijkertijd uitstekend gebruikt worden als support/platform voor het verder brengen van specifieke veranderopgaven uit de eigen organisatie en werkcontext.

Het programma vraagt een tijdsinvestering van maximaal twee dagdelen per maand bij een doorlooptijd van tien maanden (inclusief voorbereiding en werk aan eigen veranderopgaven!) Waar mogelijk wordt de inhoud verbonden met de inzichten en opbrengsten uit het parallelle programma dat Sioo verzorgt voor CvB leden in het MBO. 

Introductie en intake (twee dagdelen)
Het doel van deze bijeenkomst is meervoudig. Een eerste kennismaking van de deelnemers met elkaar en met de begeleiders. Expliciteren en delen van ambities en veranderopgaven uit de eigen organisatie. Inzicht bieden in verschillende stijlen op het gebied van waarnemen, invloed en leren en van daaruit formuleren van persoonlijke en collectieve leerdoelen. Het samen uitwerken van het voorlopige programma. Een start maken in de intercollegiale consultatie in subgroepen onder begeleiding van een coach.

Workshops (elk twee aaneengesloten dagdelen)
Plenaire bijeenkomsten waar kennis en inzicht worden geboden op specifieke onderwerpen zoals systemisch en meervoudig kijken, verandermanagement, invloed en persoonlijke effectiviteit. Een workshop lerend werken aan kwaliteit. In deze workshop staan twee vragen centraal:

 • wat betekent kwaliteit voor mij?
 • wat kan ik doen om het kwaliteitsdenken/doen (en daarmee het lerend vermogen) in het primaire proces van mijn organisatie te vergroten?

Wij kijken daarbij door diverse brillen naar de (onderwijs) organisatie en hoe kwaliteit daarmee verbonden is.

Een workshop veranderen met als onderwerpen: Soorten veranderingen en hun typische aanpakken. Eigen opvattingen en overtuigingen over veranderen. Wat is er bekend over verandermanagement? Hoe formuleer je de echte veranderopgaves en hoe verschillen de opgaves indien je deze voor het primaire onderwijsproces, het ondersteunende of het bestuurlijke proces formuleert? En hoe hangen de verschillende opgaven dan weer onderling samen? Het maken en communiceren van een veranderredenering (Wat, Waarom, Waartoe, Hoe en Wie) Welke veranderstrategieën zijn er en welke past/passen bij de onderhanden veranderopgaven?

Een workshop rond leiderschap in verandering. Als manager ben je zelf het instrument om waarde toe te voegen en verandering teweeg te brengen. Impact ontstaat als leiders zichzelf kennen, de ander begrijpen en de context snappen en als zij de vaardigheden beheersen om in die drieslag te interveniëren. Leidinggevenden slijpen voortdurend aan zichzelf en verbeteren hun eigen vermogen om in deze drieslag effectiever te opereren en impact te hebben. Wat iemand als kwalitatief handelen ziet, kan door een ander heel anders worden gezien (belevingswereld); dit ondanks een bestaand kwaliteitssysteem (systeemwereld). Kwaliteit komt grotendeels al samenwerkend tot stand. Het helpt om te leren zien wat er zich hieromtrent tussen (groepen) mensen afspeelt. De systeembenadering als mogelijkheid om spanningen tussen mensen op te lossen, inzichten over groepsdynamica en mogelijkheden voor interventies in kleine en grote groepen. Hoe kies je vervolgens de meest passende interventies? Ook onderzoeken we de interventiemogelijkheden sectorbreed.

Intercollegiale consulatie/reviews (leergroepen)
Bedoeling van de intercollegiale consultatie is elkaar verder te helpen op het ontwikkelvraagstuk. Deze bijeenomsten vinden plaats tussen de seminars en worden door de deelnemers samen met hun leergroepbegeleider tijdens de startbijeenomst gepland. In groepen van 4 of 5 deelnemers bezoeken de deelnemers elkaars scholen gedurende minimaal een dagdeel. Het eerste deel van de bijeenkomst kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een mini audit. De rest van de tijd voor een gesprek over de bevindingen. Het is aan de gastorganisatie om de komst van collega directeuren zo effectief mogelijk in te zetten, passend bij het eigen ontwikkelvraagstuk. Dat kan zijn door interviews in kleinere groepen, het bezoeken van een les of andere activiteit. Tijdens de startbijeenkomst zijn de leergroepbegeleiders aanwezig en worden ontwikkelvraagstukken met elkaar gedeeld, data geprikt en praktische afspraken gemaakt. 


Masterclasses (circa drie uur per keer)

Masterclasses worden aangeboden voor deelnemers aan deze leergang en aan de (parallelle) leergang voor bestuurders. Het zijn korte bijeenkomsten met topdeskundigen over actuele onderwerpen rond kwaliteitsverbetering en veranderen in het onderwijs, die prikkelen, aan het denken zetten en uitdagen. De bijeenkomsten zijn ook bestemd voor een bredere doelgroep dan de deelnemers aan dit leertraject omdat succes van een dergelijk traject ook afhangt van de betrokkenheid van andere stakeholders in de branche en/of eigen organisatie. Deelnemers nodigen zelf betrokkenen uit hun eigen interne en externe netwerk uit.

Een slotbijeenkomst (een dagdeel)
Tijdens de slotbijeenkomst bespreken de deelnemers zichzelf en verkregen inzichten met collega’s en andere stakeholders. De bijeenkomst wordt in overleg met de deelnemers en het Kwaliteitsnetwerk gepland; bij voorkeur als onderdeel van een andere bijeenkomst of ander event binnen de sector.

Leerdoelen en resultaten
De leerdoelen* van dit programma zijn:

 • Verkrijgen van inzicht in werkbare (evidence based) theorieën op organisatie- en veranderkundig gebied.
 • Kunnen werken en waarnemen vanuit een onderzoekende en systemische bril. Met systemisch bedoelen we het samenspeltussen op elkaar inwerkende factoren, thema’s en spelers zien, het krachtenveld dat daardoor ontstaat en de ruimte om daar in te veranderen zowel op systeem- proces- als op individueel niveau.
 • Inzicht en vaardigheid in het verbinden van strategie en ambities met ontwikkel- en verandervraagstukken en vice versa.
 • Eigen maken van interventie repertoire om het proces te realiseren van veranderopgave naar (verbeter)acties en betrokkenheid van andere interne stakeholders (opleidingsmanagers, stafafdelingen, onderwijzende professionals, etc.).

NB* Afhankelijk van rol en functie van de deelnemer krijgen deze leerdoelen in het programma andere accenten en een specifieke invulling.

 • Het ontwikkeltraject streeft de volgende (eind)resultaten na in de praktijk:
 • Een stap in de richting van een voldragen lerend systeem binnen de eigen organisatie (onderdelen).
 • Een concrete ontwikkelagenda en acties t.b.v. kwaliteitsverbetering en veranderopgaven binnen de eigen organisatie.
 • Gedeelde taal en kennis binnen de eigen organisatie ten aanzien het realiseren van kwaliteitsverbetering en verandering.
 • Een blijvend lerend netwerk m.b.t. leiderschapsrol bij kwaliteitsverbetering en verandering.
 • Aantoonbare verbetering van het (duurzaam) verander– en lerend vermogen in de eigen organisatie.
 • Gedeelde (voor)kennis van de relevante kaders en regelgeving.

Docenten en begeleiders
Frank Bosboom is begeleider en programmamanager van dit programma. Hij is bij alle bijeenkomsten aanwezig en draagt samen met de deelnemers de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en effectiviteit van het programma. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.linkedin.com/in/frank-bosboom-0554ab7/-- Sioo beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundige docenten en coaches die state of the art kennis koppelen aan ruime praktijkervaring in verandertrajecten en het werken aan professionele ontwikkeling De masterclasses worden verzorgd door vooraanstaande sprekers uit ons netwerk; sprekers als Jaap Boonstra, Hans Vermaak, Danielle Braun, e.a. treden in dat kader regelmatig bij Sioo op. Voor een overzicht van Sioo docenten verwijzen wij u naar: www.sioo.nl/nl/1963-Docenten.html.

Over Sioo
Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar maakt in veranderings- en organisatieprocessen. Sioo is in 1958 opgericht door acht Nederlandse universiteiten. Dat gebeurde mede op initiatief van de organisatieadvieswereld. Het instituut maakt leertrajecten op maat. Tegelijkertijd is Sioo een platform dat het relatief jonge vak van verandermanagement en organisatiekunde verder helpt ontwikkelen.
Organisaties – en de mensen die er werken – moeten voortdurend zien te anticiperen op vraagstukken die op hen afkomen. Hun wendbaarheid is bepalend voor succes. De vraag is hoe zij met souplesse het goede kunnen doen. Sioo is ervan overtuigd dat alleen kennis en modellen uit de organisatie- en veranderkunde niet volstaan. Mensen en hun organisaties worden pas écht wendbaar, als zij leren over veranderingsprocessen in hun eigen context. Vanuit hun eigen vraagstukken. En in samenhang met hun eigen ontwikkeling. Dat kan alleen door actuele en urgente vraagstukken uit de praktijk te vervlechten met kennis uit de organisatie- en veranderkunde. Dat is exact wat Sioo doet. Sioo organiseert een krachtige en inspirerende leeromgeving. De leeromgeving richten we zo in dat die snel en zichtbaar resultaat brengt. De nieuwe inzichten zijn dezelfde dag al inzetbaar. De professionaliteit van mensen groeit. De organisatieontwikkelingen zijn in goede banen te leiden. En kennis uit de praktijk en het vakgebied vloeien samen tot de beste oplossingen. Wie met Sioo heeft gewerkt, houdt voor altijd fascinatie voor de organisatie- en veranderkunde. Naast een open aanbod verzorgt Sioo regelmatig invitational courses voor bestuurders en maatwerktrajecten rond veranderopgaven van specifieke organisaties. Sioo verzorgt regelmatig maatwerk trajecten in het onderwijsveld en organiseerde recent een programma voor strategisch HR adviseurs in het MBO en het lopende programma voor CvB leden in het MBO in samenwerking met het Kwaliteitsnetwerk MBO.

Aanmelding
Heeft u interesse in deze leergang en wilt u nadere informatie of u aanmelden? Stuur dan een mail naar info@kwaliteitsnetwerk-mbo.nl