Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Kwaliteitsnetwerk mbo

Binnen MBO instellingen is de afgelopen jaren veel aandacht voor onderwijskwaliteit en kwaliteitsverbetering zichtbaar. MBO-instellingen kunnen ook nog veel van elkaar leren, als het gaat om het bewaken, verbeteren en borgen van die onderwijskwaliteit. Dit heeft een aantal ROC’s ertoe gebracht gezamenlijk te gaan werken aan de kwaliteitsborging binnen hun instellingen om hierdoor mede invulling te geven aan de verantwoordelijkheid van de sector voor de kwaliteit van het onderwijs.

 

Doelstelling en positionering

De Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo is een onafhankelijke rechtspersoon die is opgericht door en ten behoeve van de instellingen in de mbo-sector en heeft tot doel kwaliteitsbewustheid en het kwaliteitshandelen van de aangesloten instellingen te bevorderen. Klik hier voor de statuten van de stichting

De Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo opereert zonder last en ruggespraak. Zij treedt niet op voor of namens welke organisatie dan ook. Zij heeft tot taak de instellingen, die bij het Kwaliteitsnetwerk mbo zijn aangesloten, daadwerkelijk te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en examinering. Daarvoor zet zij verschillende instrumenten in en onderneemt zij verschillende activiteiten. Het Kwaliteitsnetwerk mbo is een instrument om de ambitie van instellingen concreet te realiseren. Instellingen nemen hun eigen verantwoordelijkheid in het werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en kiezen er daarbij voor dit gezamenlijk te doen via het Kwaliteitsnetwerk mbo.

Vanuit de onafhankelijke rol draagt het netwerk bij aan de kwaliteitsbevordering bij mbo instellingen. Ook andere organisaties dragen vanuit hun expertise en rol bij aan betere onderwijskwaliteit. De Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo zorgt voor goede afstemming met deze partners als MBO Academie, EQAVET, MBO in Bedrijf en Servicepunt Examinering. Zo helpen we mbo instellingen overzicht te houden en zorgen we met elkaar voor efficiënte benutting van expertise. Daarnaast onderhoudt het netwerk de contacten met andere betrokkenen op het gebied van onderwijskwaliteit in het mbo zoals de onderwijsinspectie en de MBO Raad. Dit geldt ook voor het ministerie van OCW, waarmee tevens een subsidierelatie is. Met deze verbindingen zorgt het netwerk voor afstemming en samenhang. Het netwerk behoudt daarbij een zelfstandige positie en opereert daarin vanuit de doelstellingen: van en door de instellingen werken aan een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en examinering.

Op de kaart

Het Kwaliteitsnetwerk mbo heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een onafhankelijke en inmiddels gezaghebbende organisatie op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het netwerk dekt ruim tweederde van de roc’s, een aantal aoc’s en een aantal vakinstellingen. De ervaren betekenis die het netwerk biedt kan de belangstelling bij de andere mbo instellingen om aan te sluiten bevorderen.
De activiteiten en diensten worden benut door instellingen. Illustratief daarvoor is:

  • Het fors aantal mbo instellingen dat inmiddels is aangesloten bij het Kwaliteitsnetwerk mbo;
  • Het aantal uitgevoerde audits en auditorentrainingen;
  • De grote deelname aan de jaarlijkse conferentie Kwaliteitsmanagement en aan de thematische kennisdelingsbijeenkomsten.

Wat betreft een overzicht van bovengenoemde activiteiten wordt kortheidshalve verwezen naar de respectievelijke activiteitenverslagen van het programmamanagement MBO15.

De producten en diensten van het Kwaliteitsnetwerk mbo hebben de vereiste kwaliteit en de belangstelling van de zijde van de mbo instellingen is zoals aangegeven groot. Dit wordt ook herkend door het Ministerie van OCW die tot 2016 de ondersteuning via het programma management MBO15 heeft mede gefinancierd en vanaf 2016 de cofinanciering van de activiteite van het Kwaliteitsnetwerk ter hand heeft genomen.

Doorontwikkeling

Het Kwaliteitsnetwerk mbo heeft in de afgelopen jaren een programma ontwikkeld waar instellingen baat bij hebben. De komende jaren gaat het netwerk door met dit programma en werkt verder aan de op- en uitbouw van het netwerk door:

  • geleidelijk door te groeien naar een breed netwerk van actieve instellingen die samen de wil hebben om met elkaar te werken aan de versterking van de kwaliteit van het onderwijs;
  • het instrumenten- en dienstenpakket uit te breiden om kleine instellingen te bedienen, door de specifieke thema’s BPV en examinering eruit te lichten, om peer reviewing te ondersteunen en meer zicht te krijgen op het niveau van opleidingen;
  • meer relatie te leggen tussen de audits en andere relevante diensten en producten met het landelijke geldende waarderingskader om zo de betekenis van de activiteiten en producten te vergroten;
  • actief bevorderen van de kwaliteitscultuur van team tot bestuur door kennisdeling van opbrengsten van audits en het delen van ervaringen over de aanpak van bevindingen en door te zorgen voor de toegankelijkheid van werkbare en werkzame informatie voor alle mbo instellingen;
  • vanuit de doelstelling van het Kwaliteitsnetwerk mbo de samenwerking met andere organisaties te versterken.

 

Kwaliteitsnetwerk MBO - V2 (2) from Merel Hendriks on Vimeo.