Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Instellingsdialoog

Een instellingsdialoog bij een mbo-onderwijsinstelling is een kortdurende interventie door het uitvoeren van een beeldvormend onderzoek ter plaatse door relatieve buitenstaanders (peers). Het onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek (review en andere relevante aangereikte documenten - datamining), een bezoek aan de instelling en gesprekken met diverse vertegenwoordigers van de onderwijsinstelling zoals studenten, bestuur, management, onderwijsteams en staf. Het referentiekader voor het onderzoek is het Dialoogmodel.

Het Dialoogmodel, ontwikkeld in opdracht van Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo, is een nieuw referentiekader voor onderzoek en inzetbaar in alle sectoren in de publieke sector. Het Dialoogmodel bevordert een cultuur die professionals uitdaagt om onderwijs te verzorgen dat anticipeert op de behoeften van studenten, vakgenoten, arbeidsmarkt, vervolgonderwijs en wetenschap. Het helpt bij het vormgeven van excellent en solide onderwijs.

Het doel en de kern
Doelstelling van de instellingsdialoog is om een onderwijsinstelling nieuwe perspectieven en inzichten te bieden voor complex ervaren vraagstukken, die relevant zijn om de strategische visie, doelstellingen en kwaliteit van onderwijs en onderwijsorganisatie, verder te (kunnen) ontwikkelen. Dergelijke vraagstukken bewegen zich (meestal) in een speelveld van kansrijk en risicovol, belangen(tegenstellingen), ze verkennen de ruimte van wet- en regelgeving en vragen nieuwe manieren van (zelf)sturing, organisatie en vernieuwing van onderwijs en vak-inhoud. Het onderzoeken van de ruimte en kansen om te (kunnen) bewegen binnen een dergelijk krachtenveld is een belangrijk aandachtspunt voor een instellingsdialoog. Het Dialoogmodel biedt daarvoor een doeltreffend raamwerk en gespreksmodel.

De kern van het Dialoogmodel vormt een open gesprek, een interventie als zodanig waarbij verschillende partijen samen tot nieuwe inzichten komen, nieuwe perspectieven ontdekken en oplossingen genereren.

Hoe verhouden ambities, onderwijspraktijk en onderwijsvraagstukken zich tot elkaar? Welke eerstvolgende stappen zijn mogelijk ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs? Wat draagt bij aan eigenaarschap binnen onderwijsteams, hoe ontstaat meer grip op het sturen van soft controls in plaats van hard controls?

Het Dialoogmodel is een waardevolle aanvulling op het onderzoek door de Inspectie. Door vooral vooruit te kijken naar kansen, risico’s en perspectieven en een ontwikkelingsagenda op te stellen. En te laten zien dat je serieus bezig bent met kwaliteitsontwikkeling.

Het Dialoogmodel