Kennisdeling, training van auditoren en instellingsaudits.

Het nieuwe adagium: Leren en Waarderen

| Peter van Mulkom

Eind 2019 hebben we de nieuwe koers van ons Kwaliteitsnetwerk vastgesteld of beter gezegd met zijn allen omarmd. Het nieuwe adagium is Leren en Waarderen. Waarderen past in onze filosofie als woord beter dan beoordelen. Het van elkaar leren om beter te worden is en blijft onze belangrijkste drive. Natuurlijk speelt onze positionering ook een rol, maar dit is eerder bijvangst dan primair doel. Waarderen houdt ons scherp en stimuleert het leren. Het gaat bij het waarderen niet zozeer om het voldoen aan vastgestelde inhoudelijke kwaliteitsnormen maar om continu in dialoog met elkaar te definiëren wat wordt verstaan onder kwaliteit van onderwijs anno nu en daar gezamenlijk aan te werken. Dat moet ook wel. Onze publiek tribune zit immers vol, de sector kent vele belangstellenden en belanghebbenden. Niet alle belangen kunnen gelijk bediend worden. Met alle dynamiek rondom het mbo vraagt dit van de sector en daarmee ook van het Kwaliteitsnetwerk een eigen herkenbare en krachtige eigen koers te varen over wat goed middelbaar beroepsonderwijs is.

Vanuit ‘waarderen en leren’ kan het netwerk goed aansluiten bij waar instellingen staan. Deze aanpak baseren we op onze auditsystematiek die ons geen windeieren heeft gelegd en die het predicaat heeft van een waarderend onderzoek, dat in dialoog tot stand komt.

Maar we kunnen ook nog méér van elkaar leren. De uitdaging in 2020 is met name om de netwerkgedachte van ons Kwaliteitsnetwerk verder te versterken. Dat er verbindingen ontstaan rondom thema’s met een gedeeld gevoel van urgentie. Met ambassadeurs die actief op zoek gaan naar deze verbindingen en thema’s. Er zijn thema’s waarvoor alle aangeslotenen urgentie voelen. Maar er zijn ook vraagstukken die enkel voor delen van het netwerk van aangeslotenen als relevant en actueel worden gezien. Het doel is ons netwerk zo in te richten dat telkens deelnemers waarvoor het vraagstuk écht speelt, aan tafel zitten. Uitgaan van coalities dus, die zich als sub-netwerken vormen rond een ervaren urgent vraagstuk voor een deel van de aangeslotenen. Juist door de faseverschillen in ontwikkeling maar ook door de variatie in doelgroepen kan een werkwijze op basis van coalities de betekenis van het Kwaliteitsnetwerk mbo versterken. Het vraagstuk kan behalve inhoudelijk ook thematisch of regionaal de binding geven. 

Laten we 2020 beschouwen als een transitiejaar waarin we het samen leren, vanuit een netwerkfunctie gaan versterken. Een geleide transitie die uitgaat van aanbodsturing naar vraagsturing. Dat zal van eenieder binnen ons netwerk een andere taakopvatting vragen. Ook zullen er nieuwe rollen ontstaan, bijvoorbeeld die van de verbindende ambassadeur.

Het mooie is dat velen van ons netwerk bij de totstandkoming van de nieuwe koers betrokken zijn geweest. Er was 100% doelovereenstemming: iedereen wil nog beter onderwijs. En dan is het nog maar een kleine stap dat doel binnen ons netwerk te vertalen naar wederzijdse betrokkenheid, nieuwsgierigheid, vraagstellingen en verbindingen, vanuit een kwetsbare opstelling! Ik ben ervan overtuigd dat 2020 voor ons netwerk een leerrijk en inspirerend jaar gaat worden.

En dat wens ik jullie allen in welke context dan ook van ganser harte!